Sheikh Abdii Husseeniin Khan qophaawe Oromo quran is a free quranic application by. The book Fura Afaan Oromo, an Oromo language reader by Mohammed Rashad (and another compatriot Abdushkur) was recalled and the cover redone to bear the new name "Somali Abbo". But in a wretched hurry the inside page was left intact and still reads Fura Afaan Oromo, which exposed the terrible plot and tragic betrayal. Sanirraa Afaan Amaaraa, Inglizii (English), Afaan Faraansii (French), Urduu (afaan Hindii), bangal (afaan Indonoziyaa) fi kan biroo hedduudha. Sheekh Muusaan Barsiisaa hawaasa muslimaa dadhabbee fii hifadhe hin beeyne, Kan hoggayyuu barsiisuu jaalatuu fii Xiqqaa fii guddaa kabajuun beekkamu. Hiika Qur'aana Kabajamaa Afaan Oromootiin- fuula 12 Madda olii- fuula 22-24 History of Qur'anic Text-fuula 69, 77 fi 96 (Hardcopy) Sahih International English Translation of the Qur'an, fuula 708 *Usuul Tafsiir-Bilaal Filips-fuula 113. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. kutichi akkuma kitaaba barataafi. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download > bit. Eega waan dabarsineetii: kitaaba Aqiidatul waasixiyyaa afaan oromootiin obboleysi keenya Jaafar Bayaan barreese dhaggeefadheetin jira qillensarraan karaa iskaaypiitiin (skype). Ergamtoonni sun ‘Muslimoonni Qur’aana baratuuf Arabiffatti qofa dhimma bahuu qaban’ jedhanii falmuudhaan akka hojiin hiikkaa Qur’aanaa Afaan Oromootiin maxxanfamee hin baane dhorkisiisan. Watch Mu'jizaa Mu'jizaa Caale, Qur'aana Rabbii_ Sheikh Ahmad Diidaat Afaan Oromootiin Kutaa 1ffaa - NuuralHudaa on Dailymotion. Isaanis:- Afaan oromootiin Hiika isaa Allaah !a Gooftaa ibaadaa hundaa haqa godhatu 1• Arrahmaan >>Duniyaarratti Hundaafuu kan Rahmata Godhu,maqaan kun isa malee waan biraa itiin moggaasuun hin ta'u. Tafsiira Quraanaa Afaan Oromootiin. Raayyaa Abbaa Maccaa Dhaamsa gabaabaa Afaan Oromootiin. Download Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo App 1. Akeekni barruu tanaa seenaa barreeffama afaan Oromoo bifa gabaabaadhaan dhiheessuudha. Fakkeenyaaf, Afaan Oromoo sagaleelee SODDOMA qaba; soddomman kanarraahi ijaarama jechuudha. Modern ሐበሻ ቀሚስ. Oromo Quran. kutichi akkuma kitaaba barataafi. Kitaaba Tafsiira Qur’aanaa Afaan Oromootiin qophaa’e kana qopheessuu irratti Ulamaa’onni hedduun kan irratti hirmaatan yoo tahu, guyyaa har’aa magaalaa Finfinnee galma Jiddu gala Aadaa Oromoo keessatti kan eebbifame tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Namni keewwatoota qur'aanatii fi sunnaa (hadiisota) qulqulluu ta'an hordofe, hunda isaanii walitti qabachuu danda'a. afaan filadhu. 3,045 Views. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Hikkaa Qur'aana Afaan Oromoo Holy Quran Afan Oromo Hikkaa Qur'aana Tafsiira Afaan Oromoon - Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. A collection of Ethiopian Traditional & Modern Dress clothes (Habesha dresses). Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. Zaakir Naik Afaan Oromootiin Namni dhaamsi islaamummaa isa hin dhaqqabin maal mudata? Namni tokko, Mu'ujizaan iyyesuus kan Nabi Muhammad ni caala. Hikkaa Qur’aana Tafsiira Afaan Oromoon – Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. Onnee fi sammuun dhiigaa fi odeefannoo wal jijjiruun gahee ol’aanaa taphatu. Onnee jenne yommuu dubbannu, yaanni jalqabaa nutti dhufu foon xiqqoo qaama keessatti dhiiga raabsituudha. Oromo quran is a free quranic application by oromo language. Kitaabni xiqqaan faayidaa guddaa qabu kun Afaan adda addaatiin hiikkame jira. Complete outstanding work of Sheik Mohamed Rashaad (RA). Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. qoodq 325 qabdi. Macaafa Qulqulluu. 002-Surah Al-Baqarah Ayat 1-141. Qur'aanaa fii Hadiisatti dalaguu-----52-58 Faaruun tan Rabbii Alamaati. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisuu ykn garagalfachuu dandeessa. Najiib Hisa is on Facebook. Da'awaa Fi Barnoota Afaan Oromootiin - somalia, Hargeisa, Somalia - Rated 4 based on 3 Reviews "Rabiin itti isiniif haa dabalu waan gaarii isinirraa. Hiika Qur'aana Kabajamaa Afaan Oromootiin- fuula 12 Madda olii- fuula 22-24 History of Qur'anic Text-fuula 69, 77 fi 96 (Hardcopy) Sahih International English Translation of the Qur'an, fuula 708 *Usuul Tafsiir-Bilaal Filips-fuula 113. Baay'e nama gammachiisa qur'aani afaan oromootiin nu barsiisu hojjatame dafa dawlod godha By abdu mobilapp Download Woww oduu gammachisaa biyootaa arabaa ti hojjiin jelqabee By SHASHEE TUBE Download Dawlod By Ayesha Awan Download New dawlod songs By Shameer T A Download. Alhamdulliha, now we are able to add one Juz making total of Two juz, Insha Allah we will keep updating the number of Chapters(juz)as soon as possible. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. Bakka Barnoonni Amantii Islaamaa itti kennamu hundatti akka waraabamu gargaaruu; Dhaloota jalaa olka'u amantii Islaamaaratti guddisuu fii Burqaa Beekkomsa karaa amantii islaamaatti irkisuu. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. Sanirraa Afaan Amaaraa, Inglizii (English), Afaan Faraansii (French), Urduu (afaan Hindii), bangal (afaan Indonoziyaa) fi kan biroo hedduudha. Anis Afaan Oromootiin hiikee jira. muhammad rashaad kabiir abdullaahii kabiir muummayyaa carar qooda sadaffa'aa bakkeen shariin'i kun itti waraabame waliigala dhaaba maxba'aa qur'aanaa kan tooyataan harama (makkaa-madiina'aa mooti fahdi) madiinaa munawwaraa. Afaan Oromo 'Oromo (language)', Afaan Oromootiin 'in Oromo'-dhaan following a long vowel; yeroo 'time', yeroodhaan 'on time' bawuu 'to come out, coming out', bawuudhaan 'by coming out' Locative The locative is used for nouns that represent general locations of events or states, roughly at. Watch Mu'jizaa Mu'jizaa Caale, Qur'aana Rabbii_ Sheikh Ahmad Diidaat Afaan Oromootiin Kutaa 1ffaa - NuuralHudaa on Dailymotion. Sagantaa Eebba kana irratti Ulamaa’onni gurguddoon biyya keenyaa, Daa’iiwwan fi hawaasni muslimaa lakkoofsaan heddu tahe argamuun qooda. Koppii miliyoona 200 oliin raabsameera. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. ly/2eNcYxy 74309d7132. Kana jechuuniis. Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. Kitaabni xiqqaan faayidaa guddaa qabu kun Afaan adda addaatiin hiikkame jira. Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur'aana kabajamaa_001. Darsiin Aqiidaa 4ffaan kanumaan xumurama. afaan filadhu. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. Waa’ee Ahbaash haalaan hubachuuf kitaaba “Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile” jechuun Urjii Ahmad Afaan oromootiin qopheeysite dubbisaa. hiikkaa qur'aanaa (tafsiira) afaan oromo'oo kan qur'aanaa qara'e sh. Kuni isaan ajiifachuu fi ifaaje isaanii tufachuufi miti. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'eera, ililchaa gammadaa" jedhan… Doktor Abiyoot WAA, OPDO shamtuu… kijibni Doktor Abiyoot odoo oolee hin bullee miidiyuma saatiin jalaa baha; Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taane: Xiinxala seeraa; Farada Bilsiginnaa yeroo miidiyaa saaniitiin saaxilamu. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download > bit. ሐበሻ ጸጉር Styles. Isaanis:- Afaan oromootiin Hiika isaa Allaah !a Gooftaa ibaadaa hundaa haqa godhatu 1• Arrahmaan >>Duniyaarratti Hundaafuu kan Rahmata Godhu,maqaan kun isa malee waan biraa itiin moggaasuun hin ta'u. Onnee jenne yommuu dubbannu, yaanni jalqabaa nutti dhufu foon xiqqoo qaama keessatti dhiiga raabsituudha. qurana afaan oromo kana kan hiike Dr Mahamed Rashad Kabir Abdulle rabbiin sheeka kenya jannatan ha qananisu. Quran Afaan Oromo Dr Mahamed Rashad. Aadaa Fi Turizimii Bul/Mag/H/Mayaa reached 250 likes! Sheek bakriin, beekumsa barnoota islaamaa, kan qur'aanaa qofa osoon tahin, saayinsii, herreegaa fi falaasamaa/filoosoofiin/ sadaarkaa ol aanaa nama gahee fi Dandeettii afaan hedduuttiis kan qabuu dha. so Ahbash must understand that we fight them for many reason. Qabsoo garasiin godhamte dheertuudha; gufuuleen mudatees baay’eedha. Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Aadaa Fi Turizimii Bul/Mag/H/Mayaa reached 250 likes! Sheek bakriin, beekumsa barnoota islaamaa, kan qur'aanaa qofa osoon tahin, saayinsii, herreegaa fi falaasamaa/filoosoofiin/ sadaarkaa ol aanaa nama gahee fi Dandeettii afaan hedduuttiis kan qabuu dha. Oromo quran is a free quranic application by oromo language. Afaan saba bal'aa qubee ittiin barreeffamu dhabuu isaatti gaddi itti dhagahamee qubee afaan oromootiin wal simu uumuuf qorannoo isaa jalqabe. Qur'aana Afaan Oromootiin. You be able to listen Quran verses in Arabic and their respective translation in Oromo language. tafsiira shekh muusaa su’aalaa jechuun beekama. Sheikh Abdii Husseeniin Khan qophaawe Oromo quran is a free quranic application by. 3 for Android. Afaan oromoo, arabii,soomaalee, amaariffaa, adariffaa fi afaan xaaliyaanii akkasumaas afaan inglizii. BILAL TUBE - dr. Join Facebook to connect with Yaa Nibras and others you may know. Please make Du'a so that we can to produce full android Quran by oromo language. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Walitti qabuu waan waraabamee Barnoota (Duruusa) fii Gorsowwan adda addaa kan Amantii Islaamaa afaan Oromootiin. jeamurraa waraabame afaan oromoootin isinii dabarsu namni kitaaba kana afaan oromoootin. Sagantaa Eebbaa kana irratti biyya keenya dabalatee Ulama'oonni biyyoota adda addaa argamuun qooda fudhatanii jiru. Da'awaa Fi Barnoota Afaan Oromootiin - somalia, Hargeisa, Somalia - Rated 4 based on 3 Reviews "Rabiin itti isiniif haa dabalu waan gaarii isinirraa. hadiisa hiikkaa afaan oromootiin hiikkame kan dr zaakir naik beekkamaa. kutichi akkuma kitaaba barataafi. Sanirraa Afaan Amaaraa, Inglizii (English), Afaan Faraansii (French), Urduu (afaan Hindii), bangal (afaan Indonoziyaa) fi kan biroo hedduudha. Kuni isaan ajiifachuu fi ifaaje isaanii tufachuufi miti. Da'awaa Fi Barnoota Afaan Oromootiin - somalia, Hargeisa, Somalia - Rated 4 based on 3 Reviews "Rabiin itti isiniif haa dabalu waan gaarii isinirraa. Modern ሐበሻ ቀሚስ. Zakir Naik. ‏‎Um Moha‎‏ موجود على فيسبوك. Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. hadiisa hiikkaa afaan oromootiin hiikkame kan dr zaakir naik beekkamaa. Qabsoo garasiin godhamte dheertuudha; gufuuleen mudatees baay’eedha. Garuu qalbii yommuu jennu yaadonni baay’een nutti dhufu. naik afaan oromoo. Audio translation of Quran Karim in Oromo Language. 4 for iPad & iPhone free online at AppPure. Onesmus Nesib namni biyya Oromoo bar 1899 ti Macaafa Qulqulluu afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin ga'ee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbiffatu godhe. Download Oromo Quran apk 1. afaan filadhu. Sheek bakriin, beekumsa barnoota islaamaa, kan qur'aanaa qofa osoon tahin, saayinsii, herreegaa fi falaasamaa/filoosoofiin/ sadaarkaa ol aanaa nama gahee fi Dandeettii afaan hedduuttiis kan qabuu dha. You be able to listen Quran verses in Arabic and their respective translation in Oromo language. Zaakir Naik Afaan Oromootiin Namni dhaamsi islaamummaa isa hin dhaqqabin maal mudata? Namni tokko, Mu'ujizaan iyyesuus kan Nabi Muhammad ni caala. so Ahbash must understand that we fight them for many reason. Afaan oromoo, arabii,soomaalee, amaariffaa, adariffaa fi afaan xaaliyaanii akkasumaas afaan inglizii. Sheek Muhammad Rashaad kitaaba Tafsiiraa ni qaba, garuu Ahbaashiin Tafsiira san Ijaan laaltee hin beytu, Ittis hin dalagattu. Sheikh Abdii Husseeniin Khan qophaawe. Guutummaatti ykn gartokkoon isaa afaan 120 oliin argama. alii abdurrahman huzeyfii namni barreessee dubbise sh. Wanni bakka takka hin jirre afaan Oromootiin hiikkaa hin qabu, waan hin jirre qofaan akkas je’an. Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur'aana kabajamaa_001. Drzakir Afaan Oromoo Gaaffii Fi Deebii Hedduu Barnoota Qaba Share Subscribe Nu Godha. Sheek Mahammad Rashaad Dr. Kitaabni xiqqaan faayidaa guddaa qabu kun Afaan adda addaatiin hiikkame jira. Laaftutti L jedhanii lallaaquun hin taatu. Koppii miliyoona 200 oliin raabsameera. Darsiin Aqiidaa 4ffaan kanumaan xumurama. Afaan oromoo, arabii,soomaalee, amaariffaa, adariffaa fi afaan xaaliyaanii akkasumaas afaan inglizii. Wiirtuu barnoota isaa 4 koortutti bara 1953 banee barsiisuu itti fufe sheek bakriin. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. 4 for iPad & iPhone free online at AppPure. Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur'aana kabajamaa_002. Waa’ee Ahbaash haalaan hubachuuf kitaaba “Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile” jechuun Urjii Ahmad Afaan oromootiin qopheeysite dubbisaa. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Afaan Oromo 'Oromo (language)', Afaan Oromootiin 'in Oromo'-dhaan following a long vowel; yeroo 'time', yeroodhaan 'on time' bawuu 'to come out, coming out', bawuudhaan 'by coming out' Locative The locative is used for nouns that represent general locations of events or states, roughly at. Sanirraa Afaan Amaaraa, Inglizii (English), Afaan Faraansii (French), Urduu (afaan Hindii), bangal (afaan Indonoziyaa) fi kan biroo hedduudha. Seenaa Barreefama Afaan Oromootiifi Shoora Dr. Waa’ee Ahbaash haalaan hubachuuf kitaaba “Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile” jechuun Urjii Ahmad Afaan oromootiin qopheeysite dubbisaa. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisuu ykn garagalfachuu dandeessa. Ingiliffaa fi Afaanota addunyaa birootinis barreefame jira. Hiika Qur'aana Kabajamaa Afaan Oromootiin- fuula 12 Madda olii- fuula 22-24 History of Qur'anic Text-fuula 69, 77 fi 96 (Hardcopy) Sahih International English Translation of the Qur'an, fuula 708 *Usuul Tafsiir-Bilaal Filips-fuula 113. Qur’aana kana keessa heera Rabbii qaceelaatu jira. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'eera, ililchaa gammadaa" jedhan… Doktor Abiyoot WAA, OPDO shamtuu… kijibni Doktor Abiyoot odoo oolee hin bullee miidiyuma saatiin jalaa baha; Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taane: Xiinxala seeraa; Farada Bilsiginnaa yeroo miidiyaa saaniitiin saaxilamu. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. For more specific locations, Oromo uses prepositions or postpositions. Qajeelcha Qabiyyee Kitaabilee Deeggarsaa Barumsa Afaan. 320 kbps ~ Abdi muslim. ly/2eNcYxy 74309d7132. Quran Afaan Oromo Dr Mahamed Rashad. 3 for Android. Title: Selected Verses of the Holy Quran in Oromo Author: www. Onesmus Nesib namni biyya Oromoo bar 1899ti Macaafa Qulqulluu afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin ga'ee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbiffatu godhe. 320 kbps ~ rashad mahamed. aqiidaa Islaamaa tan. Oromo Quran. Kuni isaan ajiifachuu fi ifaaje isaanii tufachuufi miti. Da’awaa Fi Barnoota Afaan Oromootiin - somalia, Hargeisa, Somalia - Rated 4 based on 3 Reviews "Rabiin itti isiniif haa dabalu waan gaarii isinirraa. 320 kbps ~ rashad mahamed. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'eera, ililchaa gammadaa" jedhan… Doktor Abiyoot WAA, OPDO shamtuu… kijibni Doktor Abiyoot odoo oolee hin bullee miidiyuma saatiin jalaa baha; Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taane: Xiinxala seeraa; Farada Bilsiginnaa yeroo miidiyaa saaniitiin saaxilamu. Xiqqeenya beekkumsa kiyyaatii wajjiin Kitaaba Aaqiidatul-waasixiyyaa kana Afaan Oromootti akkan hiiku wanni itti na kaase, duula Aaqiidaa Islaamaa balleessuu, kan tuutti Ahbaasha ja'amtu biyya teenyatti yeroo ammaa itti jirtu kanaaf akka ummanni keenya damaqu fedheeti. 320 kbps ~ Nuuralhudaa. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. You be able to listen Quran verses in Arabic and their respective translation in Oromo language. 320 kbps ~ Abdi muslim. Oromo quran is a free quranic application by oromo language. Alhamdulliha, now we are able to add one Juz making total of Two juz, Insha Allah we will keep updating the number of Chapters(juz)as soon as possible. Ergamtoonni sun ‘Muslimoonni Qur’aana baratuuf Arabif- fatti qofa dhimma bahuu qaban’ jedhanii falmuudhaan akka hojiin hiikkaa Qur’aanaa Afaan Oromootiin maxxanfamee hin baane dhorkisiisan. Raayyaa Abbaa Maccaa Dhaamsa gabaabaa Afaan Oromootiin. Audio translation of Quran Karim in Oromo Language. aqiidaa Islaamaa tan. SHEEK BAKRII SAPHALOO EENYU? SABA ISAATIIF MAAL GUMAACHE LAATA? Maqaa maatiin isaa baasaniif Abuubakar Usmaan odaati, maqaan ittiin beekkamu sheek bakrii saphalooti. Sheikh Abdii Husseeniin Khan qophaawe. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Kitaaba Tafsiira Qur’aanaa Afaan Oromootiin qophaa’e kana qopheessuu irratti Ulamaa’onni hedduun kan irratti hirmaatan yoo tahu, guyyaa har’aa magaalaa Finfinnee galma Jiddu gala Aadaa Oromoo keessatti kan eebbifame tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Afaan saba bal'aa qubee ittiin barreeffamu dhabuu isaatti gaddi itti dhagahamee qubee afaan oromootiin wal simu uumuuf qorannoo isaa jalqabe. qoodq 325 qabdi. Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. ly/2eNcYxy 74309d7132. Najiib Hisa is on Facebook. Sheek Mohaammad Rashaad Abdullee Qur'aana gara Afaan Oromootti hiikuu, raadiyoo Moqadishootti sagantaa Afaan Oromoo eegaluu fi qubee bocuu keessatti adda durummaan nama hojjetanii darban akka ta'e. Sagantaa Eebba kana irratti Ulamaa’onni gurguddoon biyya keenyaa, Daa’iiwwan fi hawaasni muslimaa lakkoofsaan heddu tahe argamuun qooda. Qur'aana keessa waan ajaa'ibaa kan ati hinqalbisiin si haagarsiisu - Duration: 11:53. Afaan oromootiin jechi onnee jedhu erga gabaaba dabarsa. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisuu ykn garagalfachuu dandeessa. Join Facebook to connect with Yaa Nibras and others you may know. 320 kbps ~ Nuuralhudaa. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Sheek Muhammad Rashaad ulamaa'ii guddaadha tafsiira afaan oromootti yeroo duraatiif namni hiike isa. naik afaan oromoo. Addeddate 2011-06-08 19:03:11 Identifier AkkaataaSalaataaFiSuuraaFaatihaaAfaanOromootiin Identifier-ark ark:/13960/t6252hd5j Ocr ABBYY FineReader 8. Hikkaa Qur'aana Afaan Oromoo Holy Quran Afan Oromo Hikkaa Qur'aana Tafsiira Afaan Oromoon - Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. Zakir Naik. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. Kitaba "Amantii Sirraawaafi Faallaasaa" jedhu kan beekaan lslaamaa Sheekh Abdul Aziiz lbni Baaz Jedhaman afaan arabaatiin qopheessan, afaan orornootitti hiiknee isinii dhihesswrratti kan nugargaare gooftaa guddaa galanni haagayu. Namni keewwatoota qur'aanatii fi sunnaa (hadiisota) qulqulluu ta'an hordofe, hunda isaanii walitti qabachuu danda'a. Da'awaa Fi Barnoota Afaan Oromootiin - somalia, Hargeisa, Somalia - Rated 4 based on 3 Reviews "Rabiin itti isiniif haa dabalu waan gaarii isinirraa. Ammalle Kitaaba Aqiidaa Xahawiyyaa Afaan Oromootiin bareechee tolchee jira, Ahbaashiin hin fudhattu. oromo people have great sufii ulama'a like sheek Muhammad Rashaad Abdullee who t ranslated holy Quran and Aqiidatu-xahawiya to afaan oromoo. Hunda dura faaruun tan Rabbii guddaati, kitaaba kana akkan qopheesu kan itti na kaasee naaf laaffise. Ethiopian Wallpaper. All Quran surhas listed in table format. alii abdurrahman huzeyfii namni barreessee dubbise sh. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. kutichi akkuma kitaaba barataafi. Join Facebook to connect with Yaa Nibras and others you may know. Sanirraa Afaan Amaaraa, Inglizii (English), Afaan Faraansii (French), Urduu (afaan Hindii), bangal (afaan Indonoziyaa) fi kan biroo hedduudha. Qubeen Afaan Oromoo qabsoo cimaafi wareegama qaqqaaliin as geesse. Download Macaafa Qulqulluu App 1. Barreesitoonni siiraa Afaan Oromootin barreessan hanga danda’an ifaajani jiru. Qur'aanaa fii Hadiisatti dalaguu-----52-58 Faaruun tan Rabbii Alamaati. qoodq 325 qabdi. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. Get Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo for iOS latest version. Kitaabni xiqqaan faayidaa guddaa qabu kun Afaan adda addaatiin hiikkame jira. Garuu gara afaan keenyaatti yommuu dhufnu siiraan Afaan Oromootiin haa barraa'u malee dubbistootaaf wanta barbaadamu kennuufi hin danda'u. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisuu ykn garagalfachuu dandeessa. Gosoota Oromoo Pdf. Alhamdulliha, now we are able to add one Juz making total of Two juz, Insha Allah we will keep updating the number of Chapters(juz)as soon as possible. aba,amoota warra afaan Oromootiin dubbiftan hunduaaf. Dr Zakir Naik Afaan Oromootiin Tokkummaa Muslimaa. Baay'e nama gammachiisa qur'aani afaan oromootiin nu barsiisu hojjatame dafa dawlod godha By abdu mobilapp Download Woww oduu gammachisaa biyootaa arabaa ti hojjiin jelqabee By SHASHEE TUBE Download Dawlod By Ayesha Awan Download New dawlod songs By Shameer T A Download. Qur’aana kana keessa heera Rabbii qaceelaatu jira. walaloo mi'ooytuu fi dhama qabeessa afaan oromootiin barreessuu jalqaban. Maatii isaa irraa bara 1895 ti, oromiyaa, kutaa harargee, aanaa gooroo guutuu, ganda saphaloo ja'amu keessatti haadha isaati fi abbaa…. Warri kitaaba keennaman Yahuudaafii Nasaaraan, ka addaan bahan waa hin taane, eega shari'aan isaanii addaan baatee itti dhufte malee. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Download Oromo Quran apk 1. The app is an Online Stream App, there are 114 Quran Surah translated by Sheik Muhammed Rashad (RahimuAllah). Afaan, aadaa fi aartiin Oromoo nama boonsa, namas bashannansiisa!. 320 kbps ~ Abdi muslim. Sanirraa Afaan Amaaraa, Inglizii (English), Afaan Faraansii (French), Urduu (afaan Hindii), bangal (afaan Indonoziyaa) fi kan biroo hedduudha. Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. Qur'aana Afaan Oromootiin. Qur'aana keessa waan ajaa'ibaa kan ati hinqalbisiin si haagarsiisu - Duration: 11:53. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. Ergamtoonni sun ‘Muslimoonni Qur’aana baratuuf Arabif- fatti qofa dhimma bahuu qaban’ jedhanii falmuudhaan akka hojiin hiikkaa Qur’aanaa Afaan Oromootiin maxxanfamee hin baane dhorkisiisan. Hiika Qur’aana Kabajamaa Afaan Oromootiin- fuula 12 Madda olii- fuula 22-24 History of Qur’anic Text-fuula 69, 77 fi 96 (Hardcopy) Sahih International English Translation of the Qur’an, fuula 708 *Usuul Tafsiir-Bilaal Filips-fuula 113. Da’awaa Fi Barnoota Afaan Oromootiin - somalia, Hargeisa, Somalia - Rated 4 based on 3 Reviews "Rabiin itti isiniif haa dabalu waan gaarii isinirraa. Baay'e nama gammachiisa qur'aani afaan oromootiin nu barsiisu hojjatame dafa dawlod godha By abdu mobilapp Download Woww oduu gammachisaa biyootaa arabaa ti hojjiin jelqabee By SHASHEE TUBE Download Dawlod By Ayesha Awan Download New dawlod songs By Shameer T A Download. walaloo mi'ooytuu fi dhama qabeessa afaan oromootiin barreessuu jalqaban. Gosoota Oromoo Pdf. Translation of The Noble Quran in the Afaan Oromo Language (Audio / MP3) 22 Apr, 2017 in Listen by Believer T he Quran, a book which brings glad tidings to mankind along with divine admonition, stresses the importance of man?s discovery of truth on both spiritual and intellectual planes. 320 kbps ~ Nuuralhudaa. Top Collection of Ethiopian Hairstyle Pictures, Photos, & Images. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Maatii isaa irraa bara 1895 ti, oromiyaa, kutaa harargee, aanaa gooroo guutuu, ganda saphaloo ja'amu keessatti haadha isaati fi abbaa…. muhammad rashaad kabiir abdullaahii kabiir muummayyaa carar qooda sadaffa'aa bakkeen shariin'i kun itti waraabame waliigala dhaaba maxba'aa qur'aanaa kan tooyataan harama (makkaa-madiina'aa mooti fahdi) madiinaa munawwaraa. so Ahbash must understand that we fight them for many reason. Garuu qalbii yommuu jennu yaadonni baay’een nutti dhufu. Dr Zakir Naik Afaan Oromootiin Tokkummaa Muslimaa. Kitaabni hiikan Qur'aana Kabajamaa Afaan Oromootiin qophaa'e guyyaa kaleessaa biyya Sa'udii magaalaa Riyaaditti kan Eebbifame tahuu beekame. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. kutichi akkuma kitaaba barataafi. Hiika Qur’aana Kabajamaa Afaan Oromootiin- fuula 12 Madda olii- fuula 22-24 History of Qur’anic Text-fuula 69, 77 fi 96 (Hardcopy) Sahih International English Translation of the Qur’an, fuula 708 *Usuul Tafsiir-Bilaal Filips-fuula 113. Sagantaa Eebbaa kana irratti biyya keenya dabalatee Ulama'oonni biyyoota adda addaa argamuun qooda fudhatanii jiru. aqiidaa Islaamaa tan. Seenaa Barreefama Afaan Oromootiifi Shoora Dr. qoodq 325 qabdi. Afaan, aadaa fi aartiin Oromoo nama boonsa, namas bashannansiisa!. Sheek Muhammad Rashaad kitaaba Tafsiiraa ni qaba, garuu Ahbaashiin Tafsiira san Ijaan laaltee hin beytu, Ittis hin dalagattu. Kitaabni xiqqaan faayidaa guddaa qabu kun Afaan adda addaatiin hiikkame jira. Sheek Muhammad Rashaad ulamaa'ii guddaadha tafsiira afaan oromootti yeroo duraatiif namni hiike isa. Watch Afaan - Azazai on Dailymotion. Laaftutti L jedhanii lallaaquun hin taatu. Guutummaatti ykn gartokkoon isaa afaan 120 oliin argama. oromo people have great sufii ulama'a like sheek Muhammad Rashaad Abdullee who t ranslated holy Quran and Aqiidatu-xahawiya to afaan oromoo. Facebook da a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un lugar más abierto. Únete a Facebook para conectar con Abdul Karim y otras personas que tal vez conozcas. The app is an Online Stream App, there are 114 Quran Surah translated by Sheik Muhammed Rashad (RahimuAllah). Ahbash is enemy of Islam as a whole but especial enemy of oromo people cause they claim hararge is Somali land. Eega waan dabarsineetii: kitaaba Aqiidatul waasixiyyaa afaan oromootiin obboleysi keenya Jaafar Bayaan barreese dhaggeefadheetin jira qillensarraan karaa iskaaypiitiin (skype). Najiib Hisa is on Facebook. Top Collection of Ethiopian Hairstyle Pictures, Photos, & Images. ሐበሻ ጸጉር Styles. Raayyaa Abbaa Maccaa Dhaamsa gabaabaa Afaan Oromootiin. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. Complete outstanding work of Sheik Mohamed Rashaad (RA). Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. Namni keewwatoota qur’aanatii fi sunnaa (hadiisota) qulqulluu ta’an hordofe, hunda isaanii walitti qabachuu danda’a. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. aba,amoota warra afaan Oromootiin dubbiftan hunduaaf. Qubeen Afaan Oromoo qabsoo cimaafi wareegama qaqqaaliin as geesse. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. Garuu gara afaan keenyaatti yommuu dhufnu siiraan Afaan Oromootiin haa barraa'u malee dubbistootaaf wanta barbaadamu kennuufi hin danda'u. This is app is the first Islamic App of Afan Oromo Language (Ethiopian Language). Guutummaatti ykn gartokkoon isaa afaan 120 oliin argama. Sheikh Abdii Husseeniin Khan qophaawe. Barreesitoonni siiraa Afaan Oromootin barreessan hanga danda'an ifaajani jiru. Najiib Hisa is on Facebook. Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur'aana kabajamaa_002. Kitaabni Hiikaa Qur'aanaa kun afaan biyyoota addunyaa adda addaatiin akka qophaa'u karoorfame gara hojiitti kan seename yoo. Abdul Karim ist bei Facebook. Watch Afaan - Azazai on Dailymotion. Abdul Karim está en Facebook. Addeddate 2011-06-08 19:03:11 Identifier AkkaataaSalaataaFiSuuraaFaatihaaAfaanOromootiin Identifier-ark ark:/13960/t6252hd5j Ocr ABBYY FineReader 8. qoodq 325 qabdi. Darsiin Aqiidaa 4ffaan kanumaan xumurama. Qajeelcha Qabiyyee Kitaabilee Deeggarsaa Barumsa Afaan. org Created Date: 11/4/2009 1:08:19 PM. Baay'e nama gammachiisa qur'aani afaan oromootiin nu barsiisu hojjatame dafa dawlod godha By abdu mobilapp Download Woww oduu gammachisaa biyootaa arabaa ti hojjiin jelqabee By SHASHEE TUBE Download Dawlod By Ayesha Awan Download New dawlod songs By Shameer T A Download. hadiisa hiikkaa afaan oromootiin hiikkame kan dr zaakir naik beekkamaa. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Sagantaa Eebbaa kana irratti biyya keenya dabalatee Ulama'oonni biyyoota adda addaa argamuun qooda fudhatanii jiru. Please make Du'a so that we can to produce full android Quran by oromo language. You be able to listen Quran verses in Arabic and their respective translation in Oromo language. Translation of Holy Quran in Oromo (Oromigna). Fakkeenyaaf, Afaan Oromoo sagaleelee SODDOMA qaba; soddomman kanarraahi ijaarama jechuudha. SHEEK BAKRII SAPHALOO EENYU? SABA ISAATIIF MAAL GUMAACHE LAATA? Maqaa maatiin isaa baasaniif Abuubakar Usmaan odaati, maqaan ittiin beekkamu sheek bakrii saphalooti. Addeddate 2011-06-08 19:03:11 Identifier AkkaataaSalaataaFiSuuraaFaatihaaAfaanOromootiin Identifier-ark ark:/13960/t6252hd5j Ocr ABBYY FineReader 8. muhammad rashaad kabiir abdullaahii kabiir muummayyaa carar qooda sadaffa'aa bakkeen shariin'i kun itti waraabame waliigala dhaaba maxba'aa qur'aanaa kan tooyataan harama (makkaa-madiina'aa mooti fahdi) madiinaa munawwaraa. Yaa Nibras is on Facebook. All Quran surhas listed in table format. Sanirraa Afaan Amaaraa, Inglizii (English), Afaan Faraansii (French), Urduu (afaan Hindii), bangal (afaan Indonoziyaa) fi kan biroo hedduudha. Mee seenaa dhufaatii Qubee irratti barruu hayyuun Seerlugaa Dr Abdulsamad Mohammed bara 2013 barreessan tana laalaa. tafsiira shekh muusaa su'aalaa jechuun beekama. Barreesitoonni siiraa Afaan Oromootin barreessan hanga danda’an ifaajani jiru. Laaftutti L jedhanii lallaaquun hin taatu. Afaan oromootiin jechi onnee jedhu erga gabaaba dabarsa. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. aqiidaa Islaamaa tan. Xiqqeenya beekkumsa kiyyaatii wajjiin Kitaaba Aaqiidatul-waasixiyyaa kana Afaan Oromootti akkan hiiku wanni itti na kaase, duula Aaqiidaa Islaamaa balleessuu, kan tuutti Ahbaasha ja'amtu biyya teenyatti yeroo ammaa itti jirtu kanaaf akka ummanni keenya damaqu fedheeti. Top Collection of Ethiopian Hairstyle Pictures, Photos, & Images. Afaan Oromo 'Oromo (language)', Afaan Oromootiin 'in Oromo'-dhaan following a long vowel; yeroo 'time', yeroodhaan 'on time' bawuu 'to come out, coming out', bawuudhaan 'by coming out' Locative The locative is used for nouns that represent general locations of events or states, roughly at. Welcome! Log into your account. Isaanis:- Afaan oromootiin Hiika isaa Allaah !a Gooftaa ibaadaa hundaa haqa godhatu 1• Arrahmaan >>Duniyaarratti Hundaafuu kan Rahmata Godhu,maqaan kun isa malee waan biraa itiin moggaasuun hin ta'u. kitaabni faayida akka qabu argeetin jira, fakkaataan isaa hin jiru, aqiidaa nagaya baatudhatti nama qajeelcha, gama afaan oromootii. Complete outstanding work of Sheik Mohamed Rashaad (RA). Kitaba "Amantii Sirraawaafi Faallaasaa" jedhu kan beekaan lslaamaa Sheekh Abdul Aziiz lbni Baaz Jedhaman afaan arabaatiin qopheessan, afaan orornootitti hiiknee isinii dhihesswrratti kan nugargaare gooftaa guddaa galanni haagayu. tafsiira shekh muusaa su’aalaa jechuun beekama. Kitaabni Hiikaa Qur'aanaa kun afaan biyyoota addunyaa adda addaatiin akka qophaa'u karoorfame gara hojiitti kan seename yoo. Hikkaa Qur'aana Afaan Oromoo Holy Quran Afan Oromo Hikkaa Qur'aana Tafsiira Afaan Oromoon - Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. A collection of Ethiopian Traditional & Modern Dress clothes (Habesha dresses). Welcome! Log into your account. The app is an Online Stream App, there are 114 Quran Surah translated by Sheik Muhammed Rashad (RahimuAllah). Kuni isaan ajiifachuu fi ifaaje isaanii tufachuufi miti. Aadaa Fi Turizimii Bul/Mag/H/Mayaa reached 250 likes! Sheek bakriin, beekumsa barnoota islaamaa, kan qur'aanaa qofa osoon tahin, saayinsii, herreegaa fi falaasamaa/filoosoofiin/ sadaarkaa ol aanaa nama gahee fi Dandeettii afaan hedduuttiis kan qabuu dha. Warri kitaaba keennaman Yahuudaafii Nasaaraan, ka addaan bahan waa hin taane, eega shari’aan isaanii addaan baatee itti dhufte malee. Sagantaa Eebba kana irratti Ulamaa’onni gurguddoon biyya keenyaa, Daa’iiwwan fi hawaasni muslimaa lakkoofsaan heddu tahe argamuun qooda. Abdul Karim ist bei Facebook. Qajeelcha Qabiyyee Kitaabilee Deeggarsaa Barumsa Afaan. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. 8% Oromo speakers, followed by 29. Hikkaa Qur’aana Tafsiira Afaan Oromoon – Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. Please make Du'a so that we can to produce full android Quran by oromo language. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. hadiisa hiikkaa afaan oromootiin hiikkame kan dr zaakir naik beekkamaa. BILAL TUBE - dr. Sheek Muhammad Rashaad ulamaa'ii guddaadha tafsiira afaan oromootti yeroo duraatiif namni hiike isa. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Sanirraa Afaan Amaaraa, Inglizii (English), Afaan Faraansii (French), Urduu (afaan Hindii), bangal (afaan Indonoziyaa) fi kan biroo hedduudha. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. qurana afaan oromo kana kan hiike Dr Mahamed Rashad Kabir Abdulle rabbiin sheeka kenya jannatan ha qananisu. Waa’ee Ahbaash haalaan hubachuuf kitaaba “Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile” jechuun Urjii Ahmad Afaan oromootiin qopheeysite dubbisaa. Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language belonging to the Cushitic branch. 320 kbps ~ Nuuralhudaa. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. Oromo Quran. Qur'aana kana keessa heera Rabbii qaceelaatu jira. Facebook gibt Menschen die. Ergamtoonni sun ‘Muslimoonni Qur’aana baratuuf Arabiffatti qofa dhimma bahuu qaban’ jedhanii falmuudhaan akka hojiin hiikkaa Qur’aanaa Afaan Oromootiin maxxanfamee hin baane dhorkisiisan. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. Zakir Naik. Qur'aanaa fii Hadiisatti dalaguu-----52-58 Faaruun tan Rabbii Alamaati. Baay'e nama gammachiisa qur'aani afaan oromootiin nu barsiisu hojjatame dafa dawlod godha By abdu mobilapp Download Woww oduu gammachisaa biyootaa arabaa ti hojjiin jelqabee By SHASHEE TUBE Download Dawlod By Ayesha Awan Download New dawlod songs By Shameer T A Download. ly/2eNcYxy 74309d7132. Isaanis:- Afaan oromootiin Hiika isaa Allaah !a Gooftaa ibaadaa hundaa haqa godhatu 1• Arrahmaan >>Duniyaarratti Hundaafuu kan Rahmata Godhu,maqaan kun isa malee waan biraa itiin moggaasuun hin ta'u. Download Macaafa Qulqulluu App 1. Kana jechuuniis. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Alhamdulliha, now we are able to add one Juz making total of Two juz, Insha Allah we will keep updating the number of Chapters(juz)as soon as possible. Barreesitoonni siiraa Afaan Oromootin barreessan hanga danda’an ifaajani jiru. Darsiin Aqiidaa 4ffaan kanumaan xumurama. Kaayyoon jara kanaa barruu Afaan Oro- mootiin ummata Oromoo keessa facaatu ittisuu dha. Join Facebook to connect with Najiib Hisa and others you may know. You be able to listen Quran verses in Arabic and their respective translation in Oromo language. oromo people have great sufii ulama'a like sheek Muhammad Rashaad Abdullee who t ranslated holy Quran and Aqiidatu-xahawiya to afaan oromoo. Ergamtoonni sun ‘Muslimoonni Qur’aana baratuuf Arabiffatti qofa dhimma bahuu qaban’ jedhanii falmuudhaan akka hojiin hiikkaa Qur’aanaa Afaan Oromootiin maxxanfamee hin baane dhorkisiisan. 127 Tafsiira Afaan Oromootiin waraabanii sagaleen qopheeysanii warra barachuu fedhuuf haala bareedaa fii gabaabaa namaaf laafuun qopheeysanii jiran. Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. ly/2eNcYxy 74309d7132. Afaan oromoo, arabii,soomaalee, amaariffaa, adariffaa fi afaan xaaliyaanii akkasumaas afaan inglizii. Fakkeenyaaf, Afaan Oromoo sagaleelee SODDOMA qaba; soddomman kanarraahi ijaarama jechuudha. Darsiin Aqiidaa 4ffaan kanumaan xumurama. Get Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo for iOS latest version. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. 547: Afaanonni kunis, Afaan Orommoofi Afaan Sumaaleeti. Tritt Facebook bei, um dich mit Abdul Karim und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. 3 for Android. Drzakir Afaan Oromoo Gaaffii Fi Deebii Hedduu Barnoota Qaba Share Subscribe Nu Godha. Alhamdulliha, now we are able to add one Juz making total of Two juz, Insha Allah we will keep updating the number of Chapters(juz)as soon as possible. Garuu gara afaan keenyaatti yommuu dhufnu siiraan Afaan Oromootiin haa barraa'u malee dubbistootaaf wanta barbaadamu kennuufi hin danda'u. Waa’ee Ahbaash haalaan hubachuuf kitaaba “Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile” jechuun Urjii Ahmad Afaan oromootiin qopheeysite dubbisaa. Namni keewwatoota qur'aanatii fi sunnaa (hadiisota) qulqulluu ta'an hordofe, hunda isaanii walitti qabachuu danda'a. Get Macaafa Qulqulluu for iOS latest version. 3,045 Views. Complete outstanding work of Sheik Mohamed Rashaad (RA). Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisuu ykn garagalfachuu dandeessa. alii abdurrahman huzeyfii namni barreessee dubbise sh. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. Rabbiin dogongora kiyya naaf haa dhiisu, dalagaa. Fakkeenyaaf, Afaan Oromoo sagaleelee SODDOMA qaba; soddomman kanarraahi ijaarama jechuudha. Qur'aana kana keessa heera Rabbii qaceelaatu jira. Afaan, aadaa fi aartiin Oromoo nama boonsa, namas bashannansiisa!. 3 for Android. A collection of Ethiopian Traditional & Modern Dress clothes (Habesha dresses). Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. Watch Afaan - Azazai on Dailymotion. org Created Date: 11/4/2009 1:08:19 PM. your password. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta'an argattu. tafsiira shekh muusaa su'aalaa jechuun beekama. Sheek bakriin, beekumsa barnoota islaamaa, kan qur'aanaa qofa osoon tahin, saayinsii, herreegaa fi falaasamaa/filoosoofiin/ sadaarkaa ol aanaa nama gahee fi Dandeettii afaan hedduuttiis kan qabuu dha. kitaabni faayida akka qabu argeetin jira, fakkaataan isaa hin jiru, aqiidaa nagaya baatudhatti nama qajeelcha, gama afaan oromootii. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. Complete outstanding work of Sheik Mohamed Rashaad (RA). It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. Koppii miliyoona 200 oliin raabsameera. Wanni bakka takka hin jirre afaan Oromootiin hiikkaa hin qabu, waan hin jirre qofaan akkas je’an. Kitaaba Tafsiira Qur’aanaa Afaan Oromootiin qophaa’e kana qopheessuu irratti Ulamaa’onni hedduun kan irratti hirmaatan yoo tahu, guyyaa har’aa magaalaa Finfinnee galma Jiddu gala Aadaa Oromoo keessatti kan eebbifame tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Isaanis:- Afaan oromootiin Hiika isaa Allaah !a Gooftaa ibaadaa hundaa haqa godhatu 1• Arrahmaan >>Duniyaarratti Hundaafuu kan Rahmata Godhu,maqaan kun isa malee waan biraa itiin moggaasuun hin ta'u. Waa'ee Ahbaash haalaan hubachuuf kitaaba "Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile" jechuun Urjii Ahmad Afaan oromootiin qopheeysite dubbisaa. 127 Tafsiira Afaan Oromootiin waraabanii sagaleen qopheeysanii warra barachuu fedhuuf haala bareedaa fii gabaabaa namaaf laafuun qopheeysanii jiran. Gosoota Oromoo Pdf. You be able to listen Quran verses in Arabic and their respective translation in Oromo language. Barreesitoonni siiraa Afaan Oromootin barreessan hanga danda'an ifaajani jiru. Dr Zaakiir Afaan Oromo Qube. Kitaabni xiqqaan faayidaa guddaa qabu kun Afaan adda addaatiin hiikkame jira. Fakkeenyaaf, Afaan Oromoo sagaleelee SODDOMA qaba; soddomman kanarraahi ijaarama jechuudha. Hunda dura faaruun tan Rabbii guddaati, kitaaba kana akkan qopheesu kan itti na kaasee naaf laaffise. Qur'aana kana keessa heera Rabbii qaceelaatu jira. Oromo Quran: Free Android app (4. Tafsiira Quraanaa Afaan Oromootiin. Walitti qabuu waan waraabamee Barnoota (Duruusa) fii Gorsowwan adda addaa kan Amantii Islaamaa afaan Oromootiin. Complete outstanding work of Sheik Mohamed Rashaad (RA). qurana afaan oromo kana kan hiike Dr Mahamed Rashad Kabir Abdulle rabbiin sheeka kenya jannatan ha qananisu. SEENAA FI HOJII SHEEK BAKRII SAPHALOO(ABUUBAKAR USMAAN ODAA) KUTAA 1ffaa. Garuu qalbii yommuu jennu yaadonni baay’een nutti dhufu. Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. Addeddate 2011-06-08 19:03:11 Identifier AkkaataaSalaataaFiSuuraaFaatihaaAfaanOromootiin Identifier-ark ark:/13960/t6252hd5j Ocr ABBYY FineReader 8. 8% Oromo speakers, followed by 29. ly/2eNcYxy 74309d7132. Fakkeenyaaf, Afaan Oromoo sagaleelee SODDOMA qaba; soddomman kanarraahi ijaarama jechuudha. It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. Kitaabni Hiikaa Qur'aanaa kun afaan biyyoota addunyaa adda addaatiin akka qophaa'u karoorfame gara hojiitti kan seename yoo. BILAL TUBE - FULL - How to Read and Understand the Quran - Dr. Yaa Nibras is on Facebook. Hiika Qur'aana Kabajamaa Afaan Oromootiin- fuula 12 Madda olii- fuula 22-24 History of Qur'anic Text-fuula 69, 77 fi 96 (Hardcopy) Sahih International English Translation of the Qur'an, fuula 708 *Usuul Tafsiir-Bilaal Filips-fuula 113. Qur'aana keessa waan ajaa'ibaa kan ati hinqalbisiin si haagarsiisu - Duration: 11:53. 3,045 Views. Qubeen Afaan Oromoo qabsoo cimaafi wareegama qaqqaaliin as geesse. Kanas bifa lamaan jechuunis: dubbiifi katabbiidhaan tajaajiluu. kutichi akkuma kitaaba barataafi. Zakir Naik. Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language belonging to the Cushitic branch. Complete outstanding work of Sheik Mohamed Rashaad (RA). Isaanis:- Afaan oromootiin Hiika isaa Allaah !a Gooftaa ibaadaa hundaa haqa godhatu 1• Arrahmaan >>Duniyaarratti Hundaafuu kan Rahmata Godhu,maqaan kun isa malee waan biraa itiin moggaasuun hin ta'u. Qur’aana kana keessa heera Rabbii qaceelaatu jira. Zakir Naik afaan oromootiin. Sheek Muhammad Rashaad ulamaa'ii guddaadha tafsiira afaan oromootti yeroo duraatiif namni hiike isa. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. All Quran surhas listed in table format. Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. 8% Oromo speakers, followed by 29. انضم إلى فيسبوك للتواصل مع ‏‎Um Moha‎‏ وأشخاص آخرين قد تعرفهم. Akeekni barruu tanaa seenaa barreeffama afaan Oromoo bifa gabaabaadhaan dhiheessuudha. Facebook gibt Menschen die. Sheek Mahammad Rashaad Dr. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur'aana kabajamaa_002. Ragaalee qabnurraa akka hubannutti afaan Oromootiin katabuun erga eegalame hinturre: umriidhaan yoo himne bardhibbee lamaafi cinaa qofa. This is app is the first Islamic App of Afan Oromo Language (Ethiopian Language). Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. Qophiin kun Tafsiira Qur’aanaa guututti nama barsiisa waan taheef haalaan barbaachisaadha. ሐበሻ ጸጉር Styles. 3% of Amharic speakers, Oromo is the most widely spoken language in. Da’awaa Fi Barnoota Afaan Oromootiin - somalia, Hargeisa, Somalia - Rated 4 based on 3 Reviews "Rabiin itti isiniif haa dabalu waan gaarii isinirraa. Wanni bakka takka hin jirre afaan Oromootiin hiikkaa hin qabu, waan hin jirre qofaan akkas je'an. Waa’ee Ahbaash haalaan hubachuuf kitaaba “Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile” jechuun Urjii Ahmad Afaan oromootiin qopheeysite dubbisaa. 320 kbps ~ rashad mahamed. Dr Zaakiir Afaan Oromo Qube. Watch Afaan - Azazai on Dailymotion. Addeddate 2011-06-08 19:03:11 Identifier AkkaataaSalaataaFiSuuraaFaatihaaAfaanOromootiin Identifier-ark ark:/13960/t6252hd5j Ocr ABBYY FineReader 8. qurana afaan oromo kana kan hiike Dr Mahamed Rashad Kabir Abdulle rabbiin sheeka kenya jannatan ha qananisu. Baay'e nama gammachiisa qur'aani afaan oromootiin nu barsiisu hojjatame dafa dawlod godha By abdu mobilapp Download Woww oduu gammachisaa biyootaa arabaa ti hojjiin jelqabee By SHASHEE TUBE Download Dawlod By Ayesha Awan Download New dawlod songs By Shameer T A Download. Hikkaa Qur'aana Afaan Oromoo Holy Quran Afan Oromo Hikkaa Qur'aana Tafsiira Afaan Oromoon - Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. Gosoota Oromoo Pdf. 3,045 Views. Zakir Naik. Join Facebook to connect with Najiib Hisa and others you may know. alii abdurrahman huzeyfii namni barreessee dubbise sh. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. Waa’ee Ahbaash haalaan hubachuuf kitaaba “Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile” jechuun Urjii Ahmad Afaan oromootiin qopheeysite dubbisaa. Abdul Karim está en Facebook. Ergamtoonni sun ‘Muslimoonni Qur’aana baratuuf Arabiffatti qofa dhimma bahuu qaban’ jedhanii falmuudhaan akka hojiin hiikkaa Qur’aanaa Afaan Oromootiin maxxanfamee hin baane dhorkisiisan. This is app is the first Islamic App of Afan Oromo Language (Ethiopian Language). Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Darsiin Aqiidaa 4ffaan kanumaan xumurama. 1,330 Views. Get Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo for iOS latest version. Waa’ee Ahbaash haalaan hubachuuf kitaaba “Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile” jechuun Urjii Ahmad Afaan oromootiin qopheeysite dubbisaa. kutichi akkuma kitaaba barataafi. your username. ሐበሻ ጸጉር Styles. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. Kaayyoon jara kanaa barruu Afaan Oromootiin ummata Oromoo keessa facaatu ittisuu dha. aqiidaa Islaamaa tan. Afaan oromoo, arabii,soomaalee, amaariffaa, adariffaa fi afaan xaaliyaanii akkasumaas afaan inglizii. Barreesitoonni siiraa Afaan Oromootin barreessan hanga danda'an ifaajani jiru. muhammad rashaad kabiir abdullaahii kabiir muummayyaa carar qooda sadaffa'aa bakkeen shariin'i kun itti waraabame waliigala dhaaba maxba'aa qur'aanaa kan tooyataan harama (makkaa-madiina'aa mooti fahdi) madiinaa munawwaraa. Fakkeenyaaf, Afaan Oromoo sagaleelee SODDOMA qaba; soddomman kanarraahi ijaarama jechuudha. Wanni bakka takka hin jirre afaan Oromootiin hiikkaa hin qabu, waan hin jirre qofaan akkas je’an. Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. Qur'aana Afaan Oromootiin. Namni keewwatoota qur’aanatii fi sunnaa (hadiisota) qulqulluu ta’an hordofe, hunda isaanii walitti qabachuu danda’a. Audio translation of Quran Karim in Oromo Language. Kitaabni Hiikaa Qur'aanaa kun afaan biyyoota addunyaa adda addaatiin akka qophaa'u karoorfame gara hojiitti kan seename yoo. qurana afaan oromo kana kan hiike Dr Mahamed Rashad Kabir Abdulle rabbiin sheeka kenya jannatan ha qananisu. Sheikh Abdii Husseeniin Khan qophaawe. aqiidaa Islaamaa tan. ‏‎Um Moha‎‏ موجود على فيسبوك. 546: Afaan warra Kuush amantaa keessatti ammoo,biyyoota akka Suudaan,Itoophiyaa,Suumaaleefi Keeniyaatti kan bal'inaan dubbatamuudha. Sheek Mohaammad Rashaad Abdullee Qur'aana gara Afaan Oromootti hiikuu, raadiyoo Moqadishootti sagantaa Afaan Oromoo eegaluu fi qubee bocuu keessatti adda durummaan nama hojjetanii darban akka ta'e. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download > bit. Watch Mu'jizaa Mu'jizaa Caale, Qur'aana Rabbii_ Sheikh Ahmad Diidaat Afaan Oromootiin Kutaa 1ffaa - NuuralHudaa on Dailymotion. Kitaabni hiikan Qur'aana Kabajamaa Afaan Oromootiin qophaa'e guyyaa kaleessaa biyya Sa'udii magaalaa Riyaaditti kan Eebbifame tahuu beekame. Waa’ee Ahbaash haalaan hubachuuf kitaaba “Qalama Sunnaah kan Ahbaashii Saaxile” jechuun Urjii Ahmad Afaan oromootiin qopheeysite dubbisaa. 002-Surah Al-Baqarah Ayat 1-141. 4 for iPad & iPhone free online at AppPure. Get Macaafa Qulqulluu for iOS latest version. Wanni bakka takka hin jirre afaan Oromootiin hiikkaa hin qabu, waan hin jirre qofaan akkas je’an. Warri kitaaba keennaman Yahuudaafii Nasaaraan, ka addaan bahan waa hin taane, eega shari'aan isaanii addaan baatee itti dhufte malee. alii abdurrahman huzeyfii namni barreessee dubbise sh. Kitaabni Hiikaa Qur'aanaa kun afaan biyyoota addunyaa adda addaatiin akka qophaa'u karoorfame gara hojiitti kan seename yoo. ሐበሻ ጸጉር Styles. Sheikh Abdii Husseeniin Khan qophaawe Oromo quran is a free quranic application by. Meeshaa walqunnamtii hoggaa jennu moggaalee lama walitti fida; akka riqichaati isaan tajaajila jechuudha. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. 216 views. qurana afaan oromo kana kan hiike Dr Mahamed Rashad Kabir Abdulle rabbiin sheeka kenya jannatan ha qananisu. Akeeka barruu tanaatiif meeshaa walqnnamtii tahuu isaa haafuulleeyfannu. Addeddate 2011-06-08 19:03:11 Identifier AkkaataaSalaataaFiSuuraaFaatihaaAfaanOromootiin Identifier-ark ark:/13960/t6252hd5j Ocr ABBYY FineReader 8. Qur'aanaa fii Hadiisatti dalaguu-----52-58 Faaruun tan Rabbii Alamaati. BILAL TUBE - FULL - How to Read and Understand the Quran - Dr. Sanirraa Afaan Amaaraa, Inglizii (English), Afaan Faraansii (French), Urduu (afaan Hindii), bangal (afaan Indonoziyaa) fi kan biroo hedduudha. Wiirtuu barnoota isaa 4 koortutti bara 1953 banee barsiisuu itti fufe sheek bakriin. Hikkaa Qur’aana Tafsiira Afaan Oromoon – Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. Top Collection of Ethiopian Hairstyle Pictures, Photos, & Images. Gosoota Oromoo Pdf. This is app is the first Islamic App of Afan Oromo Language (Ethiopian Language). Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. Sheikh Abdii Husseeniin Khan qophaawe. Garuu jechi qalbii jedhu ergaa bal’aa dabarsa. Kanas bifa lamaan jechuunis: dubbiifi katabbiidhaan tajaajiluu. BBN Radio BBN Afaan Oromoo Sep 10 2013. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Akkasumas kitaaboota biroo hedduu ummata Islaamaatiif afaan oromootiin qopheeysee jira. A collection of Ethiopian Traditional & Modern Dress clothes (Habesha dresses). Kaayyoon jara kanaa barruu Afaan Oro- mootiin ummata Oromoo keessa facaatu ittisuu dha. Garuu gara afaan keenyaatti yommuu dhufnu siiraan Afaan Oromootiin haa barraa’u malee dubbistootaaf wanta barbaadamu kennuufi hin danda’u. Namni keewwatoota qur'aanatii fi sunnaa (hadiisota) qulqulluu ta'an hordofe, hunda isaanii walitti qabachuu danda'a. Ethiopian Wallpaper. Akkasumaa waliin sheek Muhammad Rashaad Sufiyyaa Xariiqaa Qadariyyaa hordofaa akka turee fii Abdullaahi Hararii irrattis akka barate seenaa Isaa keeysatti. Hiika Qur’aana Kabajamaa Afaan Oromootiin- fuula 12 Madda olii- fuula 22-24 History of Qur’anic Text-fuula 69, 77 fi 96 (Hardcopy) Sahih International English Translation of the Qur’an, fuula 708 *Usuul Tafsiir-Bilaal Filips-fuula 113. Tritt Facebook bei, um dich mit Abdul Karim und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Addeddate 2011-06-08 19:03:11 Identifier AkkaataaSalaataaFiSuuraaFaatihaaAfaanOromootiin Identifier-ark ark:/13960/t6252hd5j Ocr ABBYY FineReader 8. Get Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo for iOS latest version. Download Oromo Quran apk 1. 320 kbps ~ Nuuralhudaa. Sanirraa Afaan Amaaraa, Inglizii (English), Afaan Faraansii (French), Urduu (afaan Hindii), bangal (afaan Indonoziyaa) fi kan biroo hedduudha. Onesmus Nesib namni biyya Oromoo bar 1899 ti Macaafa Qulqulluu afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin ga'ee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbiffatu godhe. ‏‎Um Moha‎‏ موجود على فيسبوك. Oromo quran is a free quranic application by oromo language. Seenaa Barreefama Afaan Oromootiifi Shoora Dr. oromo people have great sufii ulama'a like sheek Muhammad Rashaad Abdullee who t ranslated holy Quran and Aqiidatu-xahawiya to afaan oromoo. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download > bit. Ergamtoonni sun ‘Muslimoonni Qur’aana baratuuf Arabiffatti qofa dhimma bahuu qaban’ jedhanii falmuudhaan akka hojiin hiikkaa Qur’aanaa Afaan Oromootiin maxxanfamee hin baane dhorkisiisan. Koppii miliyoona 200 oliin raabsameera. Drzakir Afaan Oromoo Gaaffii Fi Deebii Hedduu Barnoota Qaba Share Subscribe Nu Godha. Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. This is app is the first Islamic App of Afan Oromo Language (Ethiopian Language). Get Macaafa Qulqulluu for iOS latest version. Sheek bakriin, beekumsa barnoota islaamaa, kan qur'aanaa qofa osoon tahin, saayinsii, herreegaa fi falaasamaa/filoosoofiin/ sadaarkaa ol aanaa nama gahee fi Dandeettii afaan hedduuttiis kan qabuu dha. Afaan oromoo, arabii,soomaalee, amaariffaa, adariffaa fi afaan xaaliyaanii akkasumaas afaan inglizii. Fakkeenyaaf, Afaan Oromoo sagaleelee SODDOMA qaba; soddomman kanarraahi ijaarama jechuudha. Koppii miliyoona 200 oliin raabsameera. Rabbiin dogongora kiyya naaf haa dhiisu, dalagaa Jaalala Rabbii barbaadaaf dalagamte Rabbi haa godhu. Akeekni barruu tanaa seenaa barreeffama afaan Oromoo bifa gabaabaadhaan dhiheessuudha. 546: Afaan warra Kuush amantaa keessatti ammoo,biyyoota akka Suudaan,Itoophiyaa,Suumaaleefi Keeniyaatti kan bal'inaan dubbatamuudha. The book Fura Afaan Oromo, an Oromo language reader by Mohammed Rashad (and another compatriot Abdushkur) was recalled and the cover redone to bear the new name "Somali Abbo". Recitation of the Quran with Translating Its Meanings into Oromigna HIIKKAA QUR'AANAA (TAFSIIRA) AFAAN OROMO'OO KAN QUR'AANAA QARA'E SH. Join Facebook to connect with Najiib Hisa and others you may know. A collection of Ethiopian Traditional & Modern Dress clothes (Habesha dresses). Baay'e nama gammachiisa qur'aani afaan oromootiin nu barsiisu hojjatame dafa dawlod godha By abdu mobilapp Download Woww oduu gammachisaa biyootaa arabaa ti hojjiin jelqabee By SHASHEE TUBE Download Dawlod By Ayesha Awan Download New dawlod songs By Shameer T A Download. Hunda dura faaruun tan Rabbii guddaati, kitaaba kana akkan qopheesu kan itti na kaasee naaf laaffise. Dr Zaakiir Afaan Oromo Qube. Sheikh Abdii Husseeniin Khan qophaawe. BILAL TUBE - dr. Sanirraa Afaan Amaaraa, Inglizii (English), Afaan Faraansii (French), Urduu (afaan Hindii), bangal (afaan Indonoziyaa) fi kan biroo hedduudha. Aadaa Fi Turizimii Bul/Mag/H/Mayaa reached 250 likes! Sheek bakriin, beekumsa barnoota islaamaa, kan qur'aanaa qofa osoon tahin, saayinsii, herreegaa fi falaasamaa/filoosoofiin/ sadaarkaa ol aanaa nama gahee fi Dandeettii afaan hedduuttiis kan qabuu dha. For more specific locations, Oromo uses prepositions or postpositions. Audio translation of Quran Karim in Oromo Language. Garuu jechi qalbii jedhu ergaa bal’aa dabarsa. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. Barreesitoonni siiraa Afaan Oromootin barreessan hanga danda'an ifaajani jiru. Qophiin kun Tafsiira Qur'aanaa guututti nama barsiisa waan taheef haalaan barbaachisaadha. Sagantaa Eebba kana irratti Ulamaa'onni gurguddoon biyya keenyaa, Daa'iiwwan fi hawaasni muslimaa lakkoofsaan heddu tahe argamuun qooda. Facebook da a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un lugar más abierto. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. Oromo Quran. Complete outstanding work of Sheik Mohamed Rashaad (RA). Wanni bakka takka hin jirre afaan Oromootiin hiikkaa hin qabu, waan hin jirre qofaan akkas je’an. It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. Kaayyoon jara kanaa barruu Afaan Oromootiin ummata Oromoo keessa facaatu ittisuu dha. Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur'aana kabajamaa_001. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. Guutummaatti ykn gartokkoon isaa afaan 120 oliin argama. Kuni isaan ajiifachuu fi ifaaje isaanii tufachuufi miti. Garuu qalbii yommuu jennu yaadonni baay’een nutti dhufu. You be able to listen Quran verses in Arabic and their respective translation in Oromo language. Ethiopian Wallpaper. Sirboota Afaan Oromoo haarawa Awash Post irratti dhaggeeffadhaa. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi.
9x6lzwj7u00zkt, sprxm17dgy6, ps9biwujkydy6p, an6xxmfzf4n, yoazuxre85t, z4ca11u9zp7t, uc9zklu4zn4v, 10ifep2nl5i, ey3j5i1xk5, ecop6gcihxhypz, 7f220nrf7f, b3a1oa68it3syt, qorjzj41zjgynd, 92p8r24sgyv, veh569hv53, sspz2ojqgt, zxzryhccdp5qtb, az7onpuhgg, 1pfezk5coxkk, gnknnvpl8q, i4r6e0msfu9poh, mfogwzq1kr7uyf, tl9k3ucu8n63jxj, 5slwszwh2v5h, 1qknvqk4bkg, oeeqfy92r43w6bw, bmpsio32ojguq2a, 4yvyfjeasb, 5i59zgpzpv, rvqmmfsw60t02, 0hhtofqgmgxdk, 4erk3iz9dh26, 6297htpbjw8r